Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Systémy a technologie

Vyvíjíme a dodáváme integrované systémy, které poskytují komplexní zabezpečení budov a areálů, včetně přístupových, kamerových, docházkových a návštěvních systémů, klíčového a předmětového hospodářství, systémů pro ochranu perimetru, požární signalizace, interkomu a dalších systémů.

Jsme systémovým integrátorem, dodáváme jak systémy českých i zahraničních partnerů. Více než 25 let jsme partnerem a distributorem systému společnosti Apollo Security pro Českou republiku. Nabízíme kompletní řešení Apollo v českém jazyce, podporu, servis 24/7 v celé České republice.

Vyvíjíme integrovaný zabezpečovací systém EISS, díky kterému můžeme nabídnout zákazníkům přizpůsobení vlastností a funkcí na míru.

Pro společnosti s více geograficky oddělenými organizačními jednotkami nabízíme Enterprise řešení EISS, které umožňuje centrální řízení, správu zabezpečení regionálních jednotek a zároveň nezávislé autonomní fungování a ovládání jejich zabezpečení. Takovými společnostmi jsou typicky energetické, telekomunikační, dopravní a další subjekty se složitější organizační strukturou.

Dodáváme níže uvedené subsystémy, které mohou být implementovány samostatně nebo jako integrovaný celek. V závislosti na potřebách zákazníka nabídneme vhodné integrované řešení.

Integrované systémy Integrované systémy Integrovaný systém Zabezpečovací signalizace Zabezpečovací signalizace Přístupové systémy Přístupové systémy Kamerové systémy Kamerové systémy Klíčové a předmětové hospodářství Klíčové a předmětové hospodářství Docházkové systémy Docházkové systémy Perimetrická ochrana Perimetrická ochrana Požární signalizace Požární signalizace Komunikační systémy Komunikační systémy Další systémy Další systémy

Zabezpečovací signalizace

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (dříve Elektronická zabezpečovací signalizace - EZS) je základním stavebním prvkem integrovaného zabezpečovacího systému. Hlavní funkcí PZTS je detekovat a signalizovat pokus o narušení střeženého prostoru, obvykle vymezeného mechanickou překážkou (např. plot, stěny budov, dveře, okna).

Nabízíme špičkové a flexibilní řešení z hlediska použitého hardware a softwarového ovládání. Celý poplachový, zabezpečovací a tísňový systém nabízíme v nejvyšší možné třídě zabezpečení dle ČSN EN 50131-1.

Systém PZTS poskytne informaci o čase a místě narušení. Pro správné vyhodnocení bezpečnostní situace a účinný zásah je nutné mít obrazovou informaci – kamerový systém. Integrovaný zabezpečovací systém s kamerovým systémem automaticky poskytuje obraz, případně zvuk pro efektivní vyhodnocení situace. Pro náročné zákazníky navrhujeme a vyvíjíme řešení na míru s rozsáhlými možnosti ovládání systému pro operátory systému, s množstvím úrovní oprávnění, možností odstřežování a nastřežování jednotlivých zón (např. kanceláří, místností) pomocí dotykového terminálu na základě oprávnění a jiné další pokročilé funkce zabezpečovací signalizace.


Zabezpečovací signalizace

Přístupové systémy

Přístupový systém umožňuje řízení a správu přístupu osob a vjezdu vozidel přes mechanické bariéry (např. dveře, turnikety, brány, závory). Nabízíme komplexní řešení přístupu včetně dodávky mechanických zábranných prostředků.

Dle potřeb zákazníka dodáváme přístupové systémy s unikátními funkcionalitami – např. zvýšeným bezpečnostním režimem. Tato funkce umožňuje okamžitou reakci na změnu bezpečnostní situace a automaticky změní vlastnosti přístupového systému (např. zavede pravidlo vstupu dvou osob do oblastí s potřebou vyšší ochrany, zamezí pohybu návštěv po areálu bez doprovodu, zamezí přístupu osob do vybraných prostor).

Komplexní řešení vstupu a vjezdu do areálů se zvláštní kontrolní procedurou, využívají naše špičkové technologie a zaručují tak vysokou míru bezpečnosti, dodržení kontrolních procedur a plynulost průchodu a průjezdu.

Pokročilé funkce zahrnují usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je programové vybavení nainstalované na přenosném PC doplněno o přenosný snímač karet nebo identifikátorů. Tato přenosná zařízení mohou být použita mimo areál v off-line režimu.


Přístupové systémy

Kamerové systémy

V systému komplexního zabezpečení, dohledu a kontroly má kamerový systém (CCTV) významnou funkci. Díky dlouhodobému testování a pravidelným analýzám produktů jsme schopni nabídnout optimální a cenově efektivní řešení v tomto velmi rychle se rozvíjejícím odvětví.

Hodnotu kamerového systému a úroveň zabezpečení lze zvýšit automatickou inteligentní analýzou obrazu z kamer. Detekci vybraných událostí lze provádět automaticky v reálném čase nebo z kamerového záznamu.

Pro specifická prostředí dodáváme specializované video analýzy zaměřené například na detekci předmětu v zóně, rozpoznávání registračních značek, identifikaci osob podle obličeje na základě informací z přístupového systému, detekci neoprávněného průchodu více osob, kontroly předepsaných pracovních pomůcek (např. helma, barva oděvu) a kontrolu dodržování předepsaného chování osob ve vymezených prostorech.

Kamerové systémy

Klíčové a předmětové hospodářství

Přístupový systém je vždy doprovázen i systémem zámků. Správa klíčů těchto zámků a manipulace s nimi je stejně důležitá jako kontrola přístupu. Nabízíme systémy klíčového hospodářství, které zajistí manipulaci s klíči jen autorizovaným osobám, včetně sledování historie pohybu klíče. Systém umožňuje i správu malých předmětů například zbraní, přístupových karet, notebooků, vysílaček a dalších.

Více informací najdete na:    Klíčové a předmětové hospodářství


Klíčové a předmětové hospodářství

Docházkové systémy

Docházkový systém je určen pro automatizovaný sběr docházkových dat. Ze záznamů o průchodech se automaticky sestavuje docházkový lístek, kdy finálním výstupem je měsíční výkaz odpracované doby zaměstnance, který je po případných ručních korekcích a schválení odpovědnou osobou odeslán ke zpracování mezd. Dodávané řešení spolupracuje s libovolným mzdovým programem, který podporuje import/export docházkových dat. Pokročilé funkce zahrnují například možnost hromadného zadávání akcí u všech zaměstnanců nebo vybraných středisek, podpora virtuálních středisek nebo seskupování zaměstnanců, individuální přidělení průchodového snímače dle osob (např. odlišný vstup managementu a pracovníků).


Docházkové systémy

Návštěvní systémy

Evidence návštěv je součástí přístupového systému (EKV). Poskytujeme uživatelsky přívětivý systém, který umožňuje evidovat návštěvníka ručně nebo importem údajů pomocí čtečky osobních dokladů. Pro zlehčení práce vrátných systém kontroluje, zda byly řádně vráceny veškeré návštěvní karty ve stanoveném časovém limitu, zda návštěva opustila střeženou oblast včas a dle nastavení automaticky zneplatní kartu v případě uplynutí její platnosti. Je tak zabráněno případnému zneužití karty.


Perimetrická ochrana

Perimetrické systémy slouží pro ochranu areálů, u kterých je zapotřebí včasná detekce. Na perimetru může být detekce realizována mikrovlnnými detektory, radary, lidary, plotovými vibračními detektory, podzemními detektory a skrytými detektory ve sloupcích plotu. Z důvodu včasného a kvalitního vyhodnocení potenciálního narušení je důležitou součástí perimetrického systému vazba a integrace s kamerovým systémem.


Perimetrické systémy

Požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) slouží k ochraně staveb, osob a movitého majetku před škodami způsobenými požárem. Jeho hlavní funkcí je včasná signalizace vzniku požáru a bezprostřední přenos informace o požárním poplachu osobám, které mohou provést účinný zákrok. Pokročilé funkce integrovaného systému zahrnují i usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je pomocí integrovaného přístupového a zabezpečovacího systému možné identifikovat počet osob v zónách a dále pak identifikovat osoby již evakuované.


Požární signalizace

Komunikační systémy

Komuničkaní systémy doplňují přístupové systémy v podobě hlásek a dveřních vrátníků, jejichž zvuk a obraz může být distribuován a zaznamenáván. Rozhlas slouží k varování osob, vyhlašování nestandartních stavů a další komunikaci z řídicích center k osobám v budovách a areálech.


Audio systémy

Pokročilé detekční systémy

Prvotřídní zabezpečení začíná včasnou a spolehlivou detekcí. Využíváme proto nejmodernější technologie, které umožňují detekci v podmínkách a situacích, kde standardní detektory nelze použít nebo jejich použití je neefektivní. Pokročilé detekční technologie jsou založeny na elektromagnetickém záření radiových frekvencí (radary a světelné záření) tzv. Lidar. Tailgate detektory slouží pro detekci neoprávněného vstupu více osob dveřmi nebo prostory. Dalšími pokročilými detektory jsou například termokamery, které lze využít ve specifických prostředích.


Kontrola dodržování předepsaného chování osob.

Pokročilé detekční systémy

Kontrola používání předepsaných ochranných pomůcek.

Pokročilé detekční systémy

Detekce neoprávněného průchodu více osob.

Pokročilé detekční systémy

Identifikace osob podle obličeje v přístupovém systému.

Pokročilé detekční systémy

Další systémy

Další, které integrujeme a dodáváme zahrnují:

  • Systémy strukturované kabeláže.
  • Systémy jednotného času.
  • Systémy detekce kovů, zbraní, drog a výbušnin.
  • Ostatní slaboproudé systémy budov.