EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Bezpečnostní analýzy a dokumentace

Společnost se od svého vzniku zabývá fyzickou ochranou (FO) jaderných materiálů (JM), jaderných zařízení (JZ) a radioaktivních látek (RAL). Společnost disponuje světovými 2D a 3D modelovacími a simulačními prostředky pro hodnocení účinnosti zabezpečení, analýzu zranitelnosti (identifikaci potenciálních cílů) a hodnocení rizik..

Společnost má dlouhou tradici ve vypracovávání bezpečnostních analýz a dokumentace všech stupňů jak pro sektor jaderné energetiky, tak pro kritickou infrastrukturu i soukromé společnosti. Cílem analýz je návrh účinného a ekonomicky vyváženého zabezpečení. Jsou využívány světově uznávané metody jako ASD (Adversary Sequence Diagram), SAVI (Systematic Analysis of Vulnerability to Intrusion), EASI (Estimate of Adversary Sequence Interruption). Dále nástroj ProEv (Protection Evaluation), který pracuje ve 2D+ prostředí a umožňuje jedinečné hodnocení účinnosti zabezpečení. Pro velmi náročné zákazníky společnost nabízí kompletní analýzu ve 3D s využitím nástroje AVERT.


Bezpečnostní analýzy a dokumentace

Pro hodnocení potenciálních cílů útoku je využíván světově unikátní nástroj TARGI, který byl vyvinut na základě více než 30ti leté praxe v daném oboru. Tyto bezpečnostní analýzy jsou využitelné pro komplexní zařízení v oblasti jaderné energetiky, kritické infrastruktury a pro objekty vyšší důležitosti.

Vypracování analýz provádí pracovníci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s přípravou bezpečnostních dokumentací a analýz a testováním systémů fyzické ochrany. Pracovníci provádí expertní činnost v této oblasti, lektorskou činnost, účastní se mezinárodní výměny zkušeností například v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).


Bezpečnostní analýzy a dokumentace

Projekce a inženýrské činnosti

Základním předpokladem úspěšné realizace díla je vypracování kvalitní projektové dokumentace. Společnost má v oboru tvorby projektů dlouholeté zkušenosti. Vybraní projektanti jsou autorizovaní pro oblasti působnosti společnosti a splňují podmínky dané příslušnou legislativou. Dodáváme dokumentaci všech stupňů:

 • Dokumentace zadání akce (DZA).
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR).
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP).
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Projekce a inženýrské činnosti

Instalace a dodávky

Montáž zařízení, pokládka kabelů a další činnosti spojené s instalací jsou prováděny vlastní montážní skupinou nebo dodavatelskými společnostmi zajišťujícími vysokou kvalitu subdodávek. Pracovníci provádějící práce mají odpovídající profesní kvalifikaci a jsou pravidelně školeni u výrobců a dodavatelů technologií. Společnost realizuje dodávky v souladu s požadavky zákazníků a v souladu se systémem managementu jakosti.


Instalace a dodávky

Technická podpora 24/7 a servis

Společnost poskytuje nadstandardní záruční a servisní podmínky dle požadavků zákazníků. Společnost nabízí uzavření dlouhodobých smluv o poskytování technické podpory a servisu. Zákazník uzavřením smlouvy získává garanci plně funkčního provozu dodaného systému. Zákazníci společnosti využívají pro komunikaci s týmem servisních techniků nonstop služby HELPDESKU, kde sdělují svoje požadavky nebo ohlašují závady.

 • Systém pro sledování provozních stavů.
 • Sledování IP zařízení.
 • Prevence poruch a diagnostika závad.
 • Vzdálená technická podpora a údržba přes VPN.
 • Plány údržby.
 • Dostupnost, operabilita a udržitelnost systému.

Technická podpora 24/7 a servis

Testování a zkoušky systémů

Nedílnou součástí procesu komplexní dodávky je ověření úplnosti a funkčnosti předávaného díla. Na základě předem vypracovaných programů zkoušek jsou provedeny individuální zkoušky zařízení, předkomplexní vyzkoušení jednotlivých dílčích funkčních celků a následně komplexní vyzkoušení celého díla. Teprve po úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení je možné předat systém uživateli.

Specifickou oblastí činnosti společnosti je návrh měřicích a testovacích technik a vlastní testování parametrů již existujících systémů fyzické ochrany.


Testování a zkoušky systémů

Výzkum a vývoj

Společnost investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje v oblasti zabezpečení, kterým se zabývá již od svého vzniku. Specializujeme se zejména na výzkum a vývoj unikátních prvků v oblastech:

 • Integrované zabezpečovací, přístupové, docházkové systémy.
 • Hardwarové prvky - řídicí jednotky, interfejsy, snímače a další řešení na míru.
 • Hodnocení účinnosti systémů fyzické ochrany (ProEv).
 • Identifikace cílů (životně důležitých prostor).

Společnost se podílí i na výzkumně vývojových projektech na mezinárodním poli, zejména v rámci Mezinárodní Agentury pro Atomovou Energii (IAEA) a dalších zahraničních partnerů např. společnosti Apollo Security.


Výzkum a vývoj